Foreningen

Bliv medlem af Forening Holstebro Kunstskole

Du kan blive medlem af skolens forening for 200 kr. årligt. Du vil løbende blive orienteret om skolens udadvendte aktiviteter.


Bestyrelse

Holstebro Kunstskole er en forening med 5 bestyrelse medlemmer:

Ulrik Skeel – Forperson
Mark Dyer – Kasserer
Vanessa Lorenz
Katrine Sofie Jepsen
Nathalie Jabalé

Formålet med foreningen er at drive Holstebro Kunstskole på et højt kunstfagligt og empatisk niveau.


Vedtægter for Holstebro Kunstskole

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Holstebro Kunstskole (herefter benævnt HK)
Stk. 2. HKs hjemsted er Holstebro Kommune.

§ 2. Formål

HKs formål er at tilbyde undervisningsforløb, der udvikler og styrker børnenes kreative og innovative kompetencer via visuel kunst. Holstebro Kunstskole har fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og anvender i vid udstrækning natur- og genbrugsmaterialer. På Holstebro Kunstskolen sættes der en særlig fokus på den bæredygtige dannelse, hvor kunsten og håndværket er med til at skabe trivsel og samhørighed med Holstebros sociale og kulturelle liv. Kunstskolens pædagogiske grundlag er inspireret af Reggio Emilia-kunstpædagogikken og Anne Kirketerps teorier om håndværkets (craft) sundhedsfremmende faktorer for menneskets mentale trivsel.

§ 3. Medlemskreds

Medlem er enhver myndig person der tilslutter sig Foreningens formål, og betaler den årlige kontingent, som er fastsat af generalforsamlingen. Beløbet opkræves og betales ved regnskabsårets begyndelse i januar måned. 
Stk. 2. Medlemmer af HK er forpligtet til at overholde HKs vedtægter og leve op til HKs formålsbestemmelse.
Stk. 2. a Manglende overholdelse af Foreningens vedtægter kan føre til ekskludering af Foreningen. Dette vedtages af bestyrelsen. Ekskluderingen kan bringes op på førstkommende generalforsamling, der så tager stilling for eller imod fortsat ekskludering.
Stk. 2. b. Udmeldelse af HK sker skriftligt med 1 måneds varsel. Uden tilbagebetaling af kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er HKs øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel, ved opslag på HKs hjemmeside og på Facebook.
Stk. 3. Regnskabet kan rekvireres af medlemmerne fra én uge før generalforsamlingen.
Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede er medlemskredsen som beskrevet i § 3
Stk. 5. Hvert medlem har kun én stemme på generalforsamlingen.
Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7. Beslutningsforslag og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forpersonen i hænde senest den 1. september.
Stk. 8. Alle forslag og dagsorden skal rundsendes til medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk.9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Forpersonens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Stk. 10. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 11. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.
Stk. 12. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.
Stk. 13. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for forpersonen.
Stk. 2. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet forpersonen i hænde.
Stk. 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. HKs bestyrelse

HK s bestyrelse består af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer, der vælges af og blandt foreningens medlemmer. Dertil 1 suppleant, der kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Det tilstræbes at der til enhver tid er en forældrerepræsentant i bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, og hvert andet år er henholdsvis 2 og 3 medlemmer på valg. På første ordinære generalforsamling, er 3 medlemmer på valg. Suppleanter vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. På mødet vælges forperson og kasserer. En næstforperson kan blive valgt hvis bestyrelsen ønsker det.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen leder HK i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 6. Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af skoleleder. I de tilfælde hvor ansættelse eller afskedigelse er nødvendigt, er skolederen inhabil, og derfor ikke en del af beslutningsprocessen.
Stk. 7. Forpersonen, eller forpersonens repræsentant fra bestyrelsen, indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, minimum 4 gange årligt, eller hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for forpersonen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet forpersonen i hænde.
Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forpersonens eller den fungerende forpersons stemme afgørende.
Stk. 9. Skolelederen deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøder.
Stk. 10. Bestyrelsen kan indsupplere medlemmer til bestyrelsen og kan nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver. 

§ 7. HKs daglige ledelse

HKs daglige ledelse udgøres af en Kunstskoleleder, der vælges af bestyrelsen.
Stk. 2. Kunstskolelederen har ansvaret for ansættelser og afskedigelser af personale.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

HKs regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af en revisor, der ikke er medlem af bestyrelsen.
Stk. 3. Kunstskolelederen fører endvidere det daglige regnskab og udarbejder månedsoversigt samt budget for det kommende år.
Stk. 4. Det daglige regnskab kan uddelegeres til en frivillig skolesekretær i samarbejde med Kunstskoleleder.
Stk. 5. I tilfælde af tilskud fra kommunen, regionen eller fonde skal en registreret revisor godkende regnskab.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

HK tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og Kunstskolelederen eller af forpersonen og kasserer.
Stk. 2. Der påhviler ikke HKs medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler HK.

§ 10. Opløsning

Opløsning af HK kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med min. 4 ugers mellemrum.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder HKs aktiver kulturelle/almennyttige formål i Holstebro Kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.